Status prawny

 

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Tczewski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

W skład Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie wchodzi:

- Centrum Kształcenia Praktycznego;

- Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego;

- Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy;

- Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zespół Kształcenia Zawodowego jest jednostką publiczną i działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego;
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami);
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami);
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;
  • Statutu;
  •  Zarządzeń Kuratora;
  •  Zarządzeń Dyrektora;
  •  Planu pracy ZKZ.