Organy


Organami Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie są:

  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada Pedagogiczna

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji

w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

DYREKTOR

Kieruje placówką, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w Zespole.

Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 15 Statutu.


Dyrektorem Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie jest mgr inż. Piotr Cymanowski.

 

WICEDYREKTOR

W Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie powołano trzech wicedyrektorów:

  1.  Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego - mgr inż. Paweł Strzelecki;
  2.  Wicedyrektor Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego -  Marek Żywiecki;
  3.  Wicedyrektor Gimnazjum Nr 5 - mgr Jarosław Gołąbek.

Powierzenie nauczycielowi tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Wicedyrektor pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora i działa w ramach udzielonych mu uprawnień, z wyjątkiem tych, które w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor placówki. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorom sprawuje dyrektor.

RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki.
Radę tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.
Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
Rada obraduje na zebraniach plenarnych:

  • Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego;
  • Rady Pedagogicznej Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego;
  • Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy.

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w § 17 Statutu.