Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE OFERTOWE

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie

zaprasza do składania ofert na zakup używanych maszyn stanowiących wyposażenie placówki.

I.             Opis:

Używane maszyny można oglądać w siedzibie placówki w dniach od 05 marca  2018 roku

do 16 marca 2018 roku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 58 531 74 44):

 

Lp.

Składnik majątku

Rok prod.

Proponowana

cena sprzedaży

1

2

3

4

1.

Frezarka uniwersalna   FU-2

1991

2 000,00

2.

Tokarka uniwersalna TUE-35x1000

1963

2 000,00

3.

Tokarka uniwersalna TUM-25a x800

1971

3 500,00

4.

Tokarka uniwersalna  TUD-50

1971

6 000,00

5.

Tokarka uniwersalna  TUE-35

1962

2 000,00

6.

Tokarka uniwersalna  TUE-35

1971

2 000,00

7.

Tokarka uniwersalna  TUE-35

1962

2 500,00

8.

Tokarka uniwersalna  TUM-25

1971

3 500,00

9.

Tokarka uniwersalna  TUM-25

1967

3 000,00

10.

Tokarka uniwersalna  TUE-35

1969

1 500,00

11.

Tokarka uniwersalna  TUC-40

1961

5 500,00

12.

Frezarka pionowa konsolowa FYA-41M

1973

3 500,00

13.

Frezarka uniwersalna FWC-25

1966

3 300,00

14.

Frezarka uniwersalna FU-32x152A

1973

 3 000,00

       

 

II.           Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,

2. Dokładną nazwę maszyny, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem maszyny,

4. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.

III.         Termin składania ofert:

Oferty można składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 12:00

z dopiskiem „ Oferta na zakup używanych maszyn”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do sekretariatu Zespołu Kształcenia Zawodowego

w Tczewie ul: Sobieskiego 10.

Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert.

Komisyjne otwarcie ofert zostanie przeprowadzone dnia 26 marca 2018 r. o godz. 11:00

w siedzibie placówki. Komisja wybierze oferty o najwyższej cenie.

Podane ceny są ceną minimalną. Wybrana zostanie oferta o zaproponowanej najwyższej cenie.

 

Maszyny i urządzenia będzie można odebrać niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Zespół Kształcenia Zawodowego nie zapewnia transportu zakupionych maszyn.

Zespół Kształcenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do przerwania procedury postępowania bez podania przyczyny, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko placówce.